Křížová cesta - Stěbořice 2014

Velikonoční Křížová cesta  ve Stěbořicích

píše se rok 2014, Velikonoce jsou zde a tento čas se slaví křestanské svátky.  Ve 14 zastaveních křížové cesty se připomíná, kolik těžkých věcí Ježíš prožil a vydržel poté, co byl vydán k ukřižování. To je událost, která se odehrála až na Velký pátek, který je slaven těsně před Velikonocemi.

Pobožnost křížové cesty vykonávají římskokatoličtí křesťané nejčastěji v postní době a na Velký pátek. Procházejí se jednotlivá zastavení za modlitby, meditace a zpěvu.

Já měl možnost se jedné takové křížové cesty zúčastnit a to zejména díky mé aktivitě v projektu Nadace O2 - ThinkBig. O tomto projektu jsem se již zmínil na stránkách zpřízněného WEBu www.janovice.bystre.cz. Tentokráte jsem se dostal, v rámci svého "mentorství" k partě mladých lidí, kteří v rámci projektu ThinkBig přišli s nápadem oživit velikonoční tradice ve své obci.

Jejich projekt měl dvě části.

Klapotání - "Klapotání znamená, že Velikonoce jsou již za dveřmi. V pondělí Svatého týdne se mladými připravovaly a upravovaly zcela nové klapotky a na Zelený čtvrtek po mši svaté se začíná klapotat. Říká se, že zvony odletěly do Říma a tak je musí až do Bílé soboty do odpoledne nahradit "klapotáři".
Kluci si nechali v rámci projektu vyrobit podle starého vzoru nové klapotky a spolu s mnohými mladými obcházeli svou obec...

Křížová cesta - té jsem se zúčastnil samozřejmě také. Mladí zorganizovali průvod přesně tak, jak se má. A to včetně zapálených loučí, rozsvícených svíček, zapálených ohňů v místěch jednotlivých zastavení... nezapoměli ani na řádné ozvučení během průvodu.

Je Velký pátek dvacet hodin večer, Stěbořice, střed obce - kostel... tma už přejímá nadvládu nad světlem a okolí kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích se začíná plnit místními občany...tiše, obřad Křížové cesty právě začíná...


Zastavení první - Pán Ježíš odsouzen k smrti

Mlčel jsi, Pane, plných třicet let. Pak
jsi tři roky mluvil. Někteří přijímali tvé
slovo, jiní mu nevěřili, jiní pochybovali.
Dalším se zdálo být pošetilé nebo rouhavé.
Zdálo se ti nakonec, žes už dost vydal
svědectví. Přestal jsi mluvit. I před soudcem
mlčíš.

Pane, dej nám dar moudrosti, abychom vždy
věděli, kdy máme mlčet. Tys nám byl příkladem
- dej, ať si to uvědomíme.

Zastavení druhé - Kristus bere na sebe kříž

Nežádal jsi od svých učedníků výmluvnost,
ale měl jsi pro ně úkol: "Kdo nebere denně
svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým
učedníkem."

Pane, ať statečně neseme svůj kříž a jdeme s
důvěrou za tebou!

Zastavení třetí - Kristus padá poprvé

Je čas mluvení a čas mlčení, říká Písmo.
Mluvil jsi tři roky a teď víš, že je čas
mlčet a obětovat se. Také svůj pád to
dosvědčuje.

Dej, Pane, ať si máme vždycky o čem
popovídat, ale ať umíme vedle sebe také
mlčet.

Zastavení čtvrté - Kristus potkává svou Matku

Matka a Syn. Jsou si podobni i v mlčení.
Jen málo Mariiných slov je zaznamenáno.
Všechno uchovávala v paměti svého srdce.
Ale v Káni říká dost zřetelně: "Cokoliv vám
řekne, udělejte!"

Pane, dej, ať slyšíme, co nám říkáš a jednáme
podle toho!

Zastavení páté - Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž

Šimon se bránil a asi reptal. Možná, že ne
z vnějšího přinucení, ale přiměl ho tvůj
pohled a výmluvné mlčení a tak vzal část
tvého břemene.


Ať se naučíme raději mlčet než reptat a
nadávat. Ale ať se umíme v důležité situaci
ohradit jako ty, Pane!

Zastavení šesté - Veronika podává Kristu roušku

Celá křížová cesta dokazuje, že
přesvědčivější a mocnější je účinná láska.
Není k ní potřeba mnoho slov. Veronika také
nemluví, ale výmluvné je její gesto skutečné
a účinné lásky.

Dej, Pane, ať se dokážeme ztišit i v hlučném
proudu života. Ať umíme rozdávat takovou
lásku jako Veronika.

Zastavení sedmé - Kristus padá podruhé

Vaše řeč ať je ano - ano, ne - ne, řekl
jsi ty, Pane. Snad právě za všechny ty
prohřešky proti tomu, za naše lži a výmluvy,
vytáčky a nejednoznačná slova je tvůj druhý
pád.

Odpusť nám, Pane, všechny prohřešky proti
tomuto tvému příkazu.

 

Zastavení osmé - Kristus potkává plačící ženy

Už nemůžeme vydržet mlčet. Možná trochu
falešný soucit nebo hysterický pláč žen tě
nutí k tomu, abys k nim promluvil, vyburcoval
je, usměrnil.


Dej, Pane, ať umíme druhé napomínat s láskou
a ať sami dokážeme přijmout napomenutí.

Zastavení deváté - Kristus padá potřetí

Kolikrát mluvíme zbytečně a naplano!
Kolikrát mluvíme neužitečně a jen proto,
abychom mluvili. A ty říkáš: "Z každého
neužitečného slova, které lidé provesou se
budou odpovídat."

Děkuji ti,Pane, za ten veliký dar řeči.
Pomoz nám, ať ho užíváme k dobrému, ne ke
zlému.

Zastavení desáté - Kristus zbaven šatu

Jsi zbaven všeho, Pane, jsi zbavený i
lidské cti a důstojnosti. Naše pomluvy a
špatná slova o druhých dělají druhým totéž.


Pane, ať vážíme svoje slova a náš jazyk ať
řídí láska, abychom druhým neubližovali.

Zastavení jedenácté - Krista přibili na kříž

 

Jsi zbaven všeho, Pane, jsi zbavený i
lidské cti a důstojnosti. Naše pomluvy a
špatná slova o druhých dělají druhým totéž.

 

Pane, ať vážíme svoje slova a náš jazyk ať
řídí láska, abychom druhým neubližovali.

Zastavení dvanácté - Kristus umírá

Jako bys přece jen chtěl ještě dokončit
svou závěť, necháváš nám k úvaze svoje
poslední slova na kříži: "Otče, odpusť jim,
neboť nevědí co činí...Ještě dnes budeš se
mnou v ráji..."
Najdeme si čas, abychom se někdy nad nimi
zamysleli?


Pane, děkujeme ti za tvoje nekonečné
milosrdenství, za tvou nekonečnou
spravedlnost, za tvou nekonečnou lásku.

Zastavení třinácté - Ježíš sňat s kříže

 

Už neříkáš vůbec nic. Jen tvá smrt, tvá
oběť mluví. Neexistuje jiné, účinější řešení
našich problémů...postem, modlitbou..."Pojďte
ke mně všichni, kdo se lopotíte...vezměte na
sebe mé jho a učte se ode mne, já jsem tichý
a pokorný srdcem.

 

Pane, pomoz nám, abychom více žili ze tvých
slov a podle tvého příkladu.

Zastavení čtvrnácté - Kristus pohřben

Kolikrát za život jsi řekl: "Ještě
nepřišla ta hodina, ještě nepřišel můj čas."
Výmluvnost tvého hrobu je stejná. Ještě
nepřišel čas..., ale vzkříšení je blízko.

Pane, prosíme tě, pomoz nám, ať za nás mluví
náš život podle tvé vůle, naše skutky - a
naše řeč ať je svědectvím o tvé lásce.